Spring naar inhoud

VeiligeBuurt - brandveiligheidsapp

VeiligeBuurt heeft subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een app die bijdraagt aan het bevorderen van de (brand)veiligheid in de woonomgeving. Hierdoor kunnen kwetsbare ouderen langer en veiliger thuis blijven wonen. Doelstelling is om de feitelijke veiligheid én het veiligheidsgevoel te vergroten.


Aanleiding

Kwetsbare ouderen weigeren nu soms een (gratis) brandmelder in huis, omdat ze zichzelf bij brand toch niet kunnen redden. Ze zijn afhankelijk van de hulp van anderen (o.a. buren) om in veiligheid gebracht te worden bij brand. Uit onderzoek is gebleken dat ouderen vaker betrokken zijn bij brand in hun woonomgeving en dat onder 65-plussers ruim 2,5 keer zoveel doden vallen als bij mensen jonger dan 65 jaar. Als er niets verandert, zal het aantal brandslachtoffers onder ouderen snel toenemen, zeker omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.

Plan

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid richt zich in de komende periode op het vergroten van zelfredzaamheid en brandveiligheidsbewustzijn bij kwetsbare groepen. De app VeiligeBuurt kan hierbij ondersteunen en een bijdrage leveren aan het sneller en adequater melden van brand, het voorkomen van branduitbreiding door alarmering, meer eigen verantwoordelijkheid, en verbetering van het contact tussen buurtbewoners. Met de subsidie vanuit het Innovatiefonds kan verder gewerkt worden aan de ontwikkeling en de koppeling van bestaande slimme rookmelders aan de VeiligeBuurt-app. Zo kunnen buren snel te hulp schieten als het brandalarm afgaat bij de kwetsbare bewoners. In de pilot wordt de app geïntroduceerd in een aantal buurten in Stadspolders (vanaf januari 2019), waarbij 15 huishoudens met minder zelfredzame bewoners gratis slimme rookmelders krijgen. Na 3 maanden wordt gekeken of de veiligheid en het gevoel van veiligheid inderdaad toegenomen is.


Logo VeiligeBuurtapp